한국어

KOLON-01

Tài liệu chi nhánh DS VINA.

Bao gồm

1. Bảng kê suất ăn tháng 1,2

2. Báo cao chi quỹ DS từ ngày hoạt động. Lần 1 ứng quỹ 2 triệu kemg báo cáo đã đưa chị thúy. Lần 2 ứng quỹ 1 triệu kèm báo cáo đã gửi MS.UM